Cymraeg

Polisi Amgylcheddol

Ein polisi yw:

 • Cefnogi a chydymffurfio â gofynion deddfwriaeth amgylcheddol gyfredol a chodau ymarfer neu ragori arnynt.
 • Lleihau ein gwastraff ac yna ailddefnyddio neu ailgylchu cymaint ohono â phosib.
 • Lleihau'r defnydd o ynni a dŵr yn ein hadeiladau, cerbydau a phrosesau.
 • Gweithredu a chynnal a chadw ein cerbydau gan roi sylw dyledus i faterion amgylcheddol cyn belled ag sy'n rhesymol ymarferol ac annog defnyddio dulliau amgen o gludo a rhannu ceir fel sy'n briodol.
 • Cymhwyso egwyddorion gwelliant parhaus mewn perthynas â llygredd aer, dŵr, sŵn a golau o'n hadeiladau a lleihau unrhyw effeithiau o'n gweithrediadau ar yr amgylchedd a'r gymuned leol.
 • Cyn belled ag y bod modd, prynu cynhyrchion a gwasanaethau sy'n gwneud y difrod lleiaf i'r amgylchedd ac sy'n annog eraill i wneud yr un peth.
 • Asesu'r effaith amgylcheddol o unrhyw brosesau neu gynhyrchion newydd yr ydym yn bwriadu eu cyflwyno ymlaen llaw.
 • Sicrhau fod yr holl weithwyr yn deall ein polisi amgylcheddol ac yn cydymffurfio â'r safonau uchel sy'n ofynnol.
 • Mynd i'r afael â chwynion am unrhyw achos o dorri ein Polisi Amgylcheddol yn brydlon ac er boddhad pawb dan sylw.
 • Diweddaru ein Polisi Amgylcheddol yn rheolaidd mewn ymgynghoriad â staff, cymdeithion a chwsmeriaid.

Camau Penodol a gymerwn i gyflawni hyn:

 • Rydym yn treialu mynd yn ddi-gwpan ar bob ras rhedeg llwybr, triathlon a sportive ar gyfer 2020. Byddwn yn annog pobl i ddefnyddio cwpanau y gellir eu hailddefnyddio ac mewn rasys llwybr bydd hyn yn rhan o'r rhoddion yn y digwyddiad.
 • Mewn rasys rhedeg ffyrdd byddwn yn annog pobl i ddod â'u cwpanau y gellir eu hailddefnyddio eu hunain a byddwn yn sefydlu gorsafoedd bwyd yn y fath fodd i wneud hyn yn bosibl.
 • Rydym yn defnyddio casgenni dŵr y gellir eu hail-lenwi yn ein gorsafoedd yn hytrach na photeli plastig gellir dim ond defnyddio un waith y gellir ail-lenwi'ch potel, cwpan neu bledren eich hun ohonynt.
 • Rydym yn annog cyfranogwyr i rannu ceir neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo hynny'n bosibl. Rydym yn darparu gwybodaeth ar ein gwefan o opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Nid ydym yn dosbarthu bagiau plastig gyda'r nwyddau rasio.
 • Rydym yn lleihau faint o ddeunydd rasio hyrwyddol printiedig fel taflenni. Ni fyddwn yn defnyddio pamffledi i digwyddiadau ac yn gofyn i drefnwyr digwyddiadau eraill beidio â thaflu ein rhai ni. Rydym yn hapus i weithio gyda threfnwyr rasio eraill i gynhyrchu taflenni electronig cilyddol.
 • Wrth symud ymlaen yn 2020 a thu hwnt, byddwn yn cynnig yr opsiwn i bobl blannu coeden yn lle cael crys-T gorffenwyr mewn rasys lle mae'r rhain yn rhan o'r rhoddion. Dyma ein hymgyrch Crysau i Goed.
 • Ers 2013 rydym wedi cael polisi taflu sbwriel hynod o gaeth ar ein holl ddigwyddiadau. Os yw rhywun yn cael ei ddal yn taflu sbwriel, caiff ei wahardd o'r digwyddiad. Rydym wedi gweithredu hyn ar sawl achlysur.
 • Byddwn yn mynd yn Niwtral Carbon yn 2020 a thu hwnt.
 • Rydym yn gweithio gyda chontractwyr i sicrhau bod yr holl wastraff yn cael ei symud a'i ailgylchu'n gyfrifol yn dilyn digwyddiad.
 • Bydd dillad wedi'u taflu yn cael eu rhoi i elusen oni bai eu bod yn cael eu hawlio o fewn mis i'r digwyddiad.
 • Rydym yn gweithio gyda'n gwerthwyr a'n partneriaid i sicrhau bod deunydd pacio bioddiraddadwy yn cael ei ddefnyddio lle bo hynny'n bosibl.
 • Rydym yn rhannu ein gwybodaeth cyn y digwyddiad yn electronig yn hytrach na'i hargraffu ar gyfer mwyafrif ein digwyddiadau. Pan fyddwn yn darparu cyfarwyddiadau terfynol wedi'u hargraffu mae'n rhan o'r bib rhedeg felly gan leihau'r angen am bapur ychwanegol ac ymgorffori'r cyfarwyddiadau mewn cyfran o bib rasio a gweithgynhyrchwyr eisoes.
 • Rydym yn ymgysylltu â'n noddwyr a'n partneriaid fel eu bod yn deall y pwysigrwydd a roddwn ar fod yn warcheidwaid amgylcheddol i geisio alinio ein gwerthoedd.
 • Mae ein swyddfeydd yn cael eu pweru gan ddefnyddio paneli solar.
 • Lle bo modd, nid yw ein harwyddion a'n brandio digwyddiadau wedi dyddio ac mae modd eu hailddefnyddio.
 • Rydym wedi dileu Toggles o'n hardaloedd pontio a llinell derfyn trwy ddefnyddio toglau y gellir eu hailddefnyddio i atodi brandio digwyddiadau.
 • Rydym bob amser yn blaenoriaethu cyflenwyr a chontractwyr lleol i ddarparu pob agwedd ar ein profiad o'n digwyddiadau a'u cyflawniad.
 • Rhoddir bwyd dros ben o orsafoedd bwyd ac ardal y llinell derfyn i'r rhai mewn angen.