Cymraeg

Polisi Preifatrwydd

-Diweddarwyd y Datganiad Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 24ain o Fai 2018-

Yn Camu i'r Copa Ltd rydym wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd yn unol ag UE - Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2016/679, dyddiedig Ebrill 27ain 2016. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn esbonio pryd a pham rydym yn casglu gwybodaeth bersonol, sut rydym ni ei ddefnyddio, yr amodau y gallwn eu datgelu i eraill a sut rydym yn ei gadw'n ddiogel. Mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i ddefnyddio ein cynnyrch ac i'n gweithgareddau gwerthu, marchnata a chyflawni contractau cwsmeriaid. Mae hefyd yn berthnasol i unigolion sy'n chwilio am swydd yn Camu i'r Copa Ltd.

Pwy ydym ni?

Mae Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd yn cyflwyno digwyddiadau o safon fyd-eang yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd. Mae pencadlys ein cwmni yn Uned 4 Pen yr Orsedd, Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7AW, WALES, y DU.

Camu i'r Copa Ltd yw'r rheolwr data a gellir cysylltu trwy e-bost:

info@alwaysaimhighevents.com

Pryd ydyn ni'n casglu data personol amdanoch chi?

 • Pan fyddwch chi'n cystadlu yn ein digwyddiadau, ein cystadlaethau neu'n prynu yn ein siop.
 • Pan fyddwch chi'n rhyngweithio â ni yn bersonol, trwy ohebiaeth, dros y ffôn, trwy'r cyfryngau cymdeithasol, neu trwy ein gwefan.
 • Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol o ffynonellau cyfreithlon eraill, megis cydgasgwyr data trydydd parti, partneriaid marchnata, ffynonellau cyhoeddus neu rwydweithiau cymdeithasol. Dim ond os ydych wedi rhoi eich caniatâd iddynt rannu eich data personol ag eraill y byddwn yn defnyddio'r data hwn.
 • Efallai y byddwn yn casglu data personol os ystyrir ei fod o ddiddordeb cyfreithlon, ac os nad yw'r budd preifatrwydd yn cael ei ddiystyru gan y budd preifatrwydd hwn. Cyn i ddata gael ei gasglu rydym yn sicrhau bod asesiad yn cael ei wneud, gan sicrhau bod hwn yn fudd cydfuddiannol sefydledig rhwng ein cwmni neu'n gweithio ynddo.

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at y dibenion canlynol:

 • Anfonwch gyfathrebiadau marchnata atoch, yr ydych wedi gofyn amdanynt. Gall y rhain gynnwys gwybodaeth am ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau.

Mae angen eich caniatâd ar gyfer y cyfathrebiad hwn.

 • Anfon gwybodaeth atoch am y cynhyrchion a'r gwasanaethau rydych chi wedi'u prynu gennym ni.
 • Perfformio gweithgareddau gwerthu uniongyrchol mewn achosion lle sefydlir buddiant cyfreithlon a chydfuddiannol.
 • Cysylltu â chi am wasanaethau, cynhyrchion a chynigion
 • Ymateb i ‘Cysylltwch â ni’ neu ffurflenni gwe eraill rydych chi wedi’u llenwi ar ein gwefan.
 • Dilyniant ar geisiadau sy'n dod i mewn (cymorth i gwsmeriaid, e-byst, sgyrsiau, neu alwadau ffôn).
 • Perfformio rhwymedigaethau cytundebol fel cadarnhau archeb, manylion trwydded, anfoneb, nodiadau atgoffa, ac ati.
 • Cysylltu â chi i gynnal arolygon am eich barn ar ein cynhyrchion a'n gwasanaethau, ar ôl y digwyddiad.
 • Prosesu cais am swydd.

Ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu data personol

Casglu data personol yn seiliedig ar gydsyniadau

Bydd casglu data personol yn seiliedig ar gydsyniad gan wrthrych y data yn cael ei wneud trwy ddefnyddio ‘Ffurflenni Caniatâd’ a fydd yn storio dogfennaeth sy’n gysylltiedig â’r caniatâd a roddir gan yr unigolyn. Bydd cydsyniadau unigol bob amser yn cael eu storio a'u dogfennu yn ein systemau.

Casglu data personol yn seiliedig ar gontractau

Rydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol i gyflawni ein rhwymedigaethau sy'n ymwneud â chontractau a chytundebau â chwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno ein digwyddiadau.

Casglu data personol yn seiliedig ar ddiddordeb cyfreithlon

Yn ymwneud yn bennaf â'n dibenion gwerthu a marchnata. Byddwn yn eich diweddaru ar ddigwyddiadau yn y dyfodol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt. Byddwn bob amser yn hysbysu unigolion am eu hawliau preifatrwydd a'r pwrpas ar gyfer casglu data personol.

Pa fath o ddata personol sy'n cael ei gasglu?


Rydym yn casglu enw, rhif ffôn, teitl a chyfeiriad e-bost, yn ychwanegol at eich gwybodaeth gyswllt. Efallai y byddwn hefyd yn casglu adborth, sylwadau a chwestiynau a dderbynnir gennych mewn cyfathrebu a gweithgareddau cysylltiedig â gwasanaeth, megis cyfarfodydd, galwadau ffôn, dogfennau ac e-byst. O'n gwefan efallai y byddwn yn casglu cyfeiriad IP a'r camau a gymerwyd ar y wefan.

Os ydych chi'n uwchlwytho fideos neu luniau, yn ychwanegu postiadau neu sylwadau, ac ati ar ein gwefan neu sianeli cymdeithasol, gall unrhyw un ddarllen y wybodaeth a'i defnyddio at ddibenion y mae Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd na chi efo unrhyw reolaeth dros. Felly, nid yw Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth a gyflwynwch i'r wefan neu'r sianeli cymdeithasol. Nid yw'r rhain yn gyfyngedig i wasanaethau Facebook, Twitter, Instagram neu Google.

Os gwnewch gais am swydd yn Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd, rydym yn casglu'r data rydych chi'n ei ddarparu yn ystod y broses ymgeisio.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Rydym yn storio data personol am ba mor hir ag y gwelwn ei bod yn angenrheidiol cyflawni'r pwrpas y casglwyd y data personol ar ei gyfer, tra hefyd yn ystyried ein hangen i ateb eich ymholiadau neu ddatrys problemau posibl, i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol o dan gyfreithiau cymwys, i roi sylw i unrhyw hawliadau/cwynion cyfreithiol, ac at ddibenion diogelu.

Mae hyn yn golygu y gallwn gadw eich data personol am gyfnod rhesymol o amser ar ôl eich rhyngweithio diwethaf â ni. Pan nad oes angen y data personol yr ydym wedi'i gasglu mwyach, byddwn yn ei ddileu mewn modd diogel. Efallai y byddwn yn prosesu data at ddibenion ystadegol, ond mewn achosion o'r fath, bydd data'n ddienw.

Eich hawliau i'ch data personol


Mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'ch data personol:

 • Yr hawl i ofyn am gopi o'ch data personol sydd gan Gamu i'r Copa Always Aim High Events Ltd amdanoch chi.
 • Yr hawl i ofyn bod Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd yn cywiro'ch data personol os yw'n anghywir neu'n hen.
 • Mae'r hawl i ofyn am ddata personol i chi yn cael ei dileu pan nad oes angen i Gamu i'r Copa Always Aim High Events Ltd gadw data o'r fath mwyach.
 • Yr hawl i dynnu unrhyw gydsyniad i brosesu data personol yn ôl ar unrhyw adeg. Er enghraifft, eich caniatâd i dderbyn cyfathrebiadau marchnata:
 • Sylwch y gallwch dderbyn negeseuon system a chyfathrebiadau gweinyddol o hyd gan Gamu i'r Copa Always Aim High Events Ltd, megis cadarnhad archeb, negeseuon system a hysbysiadau am eich gweithgareddau cyfrif.
 • Yr hawl i ofyn bod Always Aim High Events Ltd yn darparu'ch data personol i chi ac, os yn bosibl, i drosglwyddo'r wybodaeth hon yn uniongyrchol (mewn fformat cludadwy) i reolwr data arall pan fydd y prosesu yn seiliedig ar gydsyniad neu gontract.
 • Yr hawl i ofyn am gyfyngiad ar brosesu data pellach, rhag ofn y bydd anghydfod mewn perthynas â chywirdeb prosesu eich data personol.
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu data personol, rhag ofn bod prosesu data wedi'i seilio ar fuddiant cyfreithlon a / neu farchnata uniongyrchol.

Defnyddio cwcis a bannau


Rydym yn defnyddio cwcis a bannau gwe (‘Gwefan Llywio Gwybodaeth’) i gasglu gwybodaeth wrth i chi lywio gwefannau’r cwmni. Mae Gwybodaeth Llywio Gwefan yn cynnwys gwybodaeth safonol o'ch porwr gwe, fel math o borwr ac iaith porwr; eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (“IP”); a'r camau rydych chi'n eu cymryd ar wefannau'r cwmni, fel y tudalennau gwe a welwyd a'r dolenni a gliciwyd.


Defnyddir y wybodaeth hon i wneud i wefannau weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth fusnes a marchnata i berchnogion y wefan, ac i gasglu data personol fel math porwr a system weithredu, tudalen gyfeirio, llwybr trwy'r safle, parth ISP , ac ati at ddibenion deall sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan. Mae cwcis a thechnolegau tebyg yn ein helpu i deilwra ein gwefan i'ch anghenion personol, yn ogystal ag i ganfod ac atal bygythiadau a cham-drin diogelwch. Os cânt eu defnyddio ar eu pennau eu hunain, nid yw cwcis a bannau gwe yn eich adnabod chi'n bersonol.


Ydyn ni'n rhannu'ch data ag unrhyw un?

Mae Camu i'r Copa Always Aim High Events Ltd wedi ymrwymo i'n hathletwyr ac o'r herwydd nid ydym yn rhannu, gwerthu, rhentu na masnachu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd partïon am resymau y tu allan i gyflwyno digwyddiadau, heb eich caniatâd. Mae hyn yn golygu y gellir rhannu eich manylion â chwmnïau a ddefnyddir ar gyfer amseru, dosbarthu canlyniadau, fideo a ffotograffiaeth gan y trefnydd a phartïon cysylltiedig, cyfryngau cymdeithasol, dosbarthu cylchlythyr, cyfleoedd marchnata diddordeb cyfreithlon gan y trefnydd a phartneriaid, a defnydd ychwanegol sy'n berthnasol i ddarparu'r digwyddiad yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Wrth gofrestru i ddigwyddiad; Rydych yn cytuno y gallwn gyhoeddi eich Gwybodaeth Bersonol fel rhan o ganlyniadau'r Digwyddiad a gallwn drosglwyddo gwybodaeth o'r fath i'r corff llywodraethu neu unrhyw sefydliad cysylltiedig at ddibenion yswiriant, trwyddedau neu ar gyfer cyhoeddi canlyniadau naill ai ar gyfer y digwyddiad yn unig neu ar y cyd â neu o'i gymharu â digwyddiadau eraill. Gall y canlyniadau gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) enw, unrhyw gysylltiad clwb, amseroedd rasio, galwedigaeth a chategori oedran.


Os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith:

Byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol os yw'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu os ydym ni, fel cwmni, yn credu'n rhesymol bod angen ei datgelu i amddiffyn hawliau ein cwmni a / neu i gydymffurfio ag achos barnwrol, gorchymyn llys neu broses gyfreithiol. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu gwarchod.

Mae ein polisi GDPR llawn ar gael ar gais.