Cymraeg

Gwybodaeth am Pobol Lleol

Mae Digwyddiadau Camu i'r Copa yn gwmni annibynnol Cymreig a grëwyd i arddangos amgylchedd prydferth ein mamwlad i athletwyr o bob rhan o’r byd. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r cymunedau sy'n byw yn y mannau y cynhelir ein digwyddiadau i leihau unrhyw aflonyddwch a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i fusnesau lleol elwa.

Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol a grwpiau cynghori diogelwch ac mae ein holl ddigwyddiadau wedi'u caniatáu gan y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol perthnasol; mae hyn yn sicrhau eu bod yn bodloni'r safonau diogelwch uchaf ac yn cael eu rhedeg yn broffesiynol gyda'r effaith leiaf bosibl ar yr ardal leol.

Fel aelodau o Gymdeithas Eryri, rydym yn gwirfoddoli i gynnal safonau amgylcheddol yn ogystal â bod yn rhan o a chefnogi grwpiau cymunedol lleol ac elusennau trwy roddion, sy'n bosibl oherwydd ein ffioedd mynediad. Rydym yn parchu ein diwylliant a’n hiaith, ac mae ein holl arwyddion digwyddiadau a gwefan ar gael yn Gymraeg. Mae ein cynnyrch a'n gwasanaethau i gyd yn dod o ffynonellau lleol.

Mae'r wybodaeth isod yn rhoi gwybodaeth benodol i bobl leol ar sut y bydd y digwyddiad hwn yn rhedeg.

Amseroedd

Fel arfer mae’n cymryd dau ddiwrnod i sefydlu’r digwyddiad a fydd yn cael ei wasgaru rhwng y cae drws nesaf i’r ganolfan gymunedol a chlwb pêl-droed Llanberis. Bydd athletwyr ar y safle drwy gydol y penwythnos. Yn ystod oriau anghymdeithasol bydd yr holl sŵn yn cael ei gadw mor isel â phosibl.

Ddydd Sadwrn bydd:

yr Wyddfa24

Ddydd Sul bydd y:

Ultra Marathon Llwybr Eryri
Marathon Llwybr Eryri
Hanner Marathon Llwybr Eryri
Llwybr Eryri 10k
Clwb pêl-droed Llanberis fydd y man seibiant i athletwyr sy’n cymryd rhan yn nigwyddiad Snowdon24. Mae penwythnos y digwyddiad yn debygol o ddod i ben tua 19:00 ddydd Sul.

Bydd amseriadau penodol i’r digwyddiad yn cael eu manylu yn y Cyfarwyddiadau Terfynol sydd ar gael ar y wefan 10 diwrnod cyn y ras.

Cau Ffyrdd

Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ac i sicrhau’r profiad gorau a mwyaf diogel i gystadleuwyr a gwylwyr, byddwn yn gofyn am ganiatâd i weithredu dwy fenter rheoli traffig ysbeidiol, ond dim cau ffyrdd, fel y nodir isod:

dydd Sadwrn

gweithredu Stop/Ewch ar yr A4086 o'r tu allan i'r ganolfan gymunedol i'r gylchfan fach y tu allan i Westy'r Royal Victoria, am tua 5 munud.

Sul

gweithredu Arhosiad/Ewch 3 ffordd ar yr A4086 y tu allan i'r safle bws gyferbyn â'r ganolfan gymunedol, Electric Mountain, ac ar gyffordd y stryd fawr / Heol Capel Coch. Bydd hyn yn para tua 10 munud ar ddechrau pob ras.
Byddwn yn anfon llythyr at yr holl drigolion yr effeithir arnynt chwe wythnos cyn dyddiad y digwyddiad.

Parcio

Gwyddom y gall parcio ceir ar gyfer ein hathletwyr roi pwysau ar y lleoedd cyfyngedig sydd ar gael ar gyfer cartrefi a busnesau lleol, ac rydym yn gwneud hyn yn glir i’n hathletwyr.

Yn ogystal ag arwyddion manwl yn y digwyddiad, rydym yn cyfleu pwysigrwydd parcio ystyriol yn ein Cyfarwyddiadau Terfynol, a anfonir cyn y digwyddiad. Mae hyn yn cynnwys:

  • Hyrwyddo rhannu ceir ar gyfer athletwyr.
  • Manylion ar sut i deithio i Lanberis ar drafnidiaeth gyhoeddus.
  • Arwyddion i'r maes parcio a theithio gerllaw.
  • Gwybodaeth fanwl am unrhyw fannau parcio digwyddiadau dynodedig y cytunwyd arnynt ymlaen llaw.
  • Gwybodaeth am barcio cyfrifol dros nos.

Gwylio

Mae croeso i wylwyr ddod i’n digwyddiadau, i godi calon pawb sy’n cymryd rhan! Rydym yn ymfalchïo mewn awyrgylch cyffrous a chadarnhaol ym mhob un o’n digwyddiadau, a byddem wrth ein bodd petaech yn dod draw i ychwanegu at y croeso cynnes Cymreig y mae ein cymunedau lleol yn ei gynnig.

Gellir mwynhau'r holl rasio ar y maes, drws nesaf i'r ganolfan gymunedol yn Llanberis.

Cymryd Rhan

Rydym bob amser yn cadw llygad am bobl i ymuno â'n tîm anhygoel o Farsialiaid a Gwirfoddolwyr ac mae'n ffordd wych o godi arian ar gyfer eich grŵp cymunedol neu elusen leol.

Os ydych chi'n fusnes lleol a bod gennych gynigion dros benwythnos digwyddiadau, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynnwys yn ein cyfathrebiadau â'n hathletwyr. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer stondinau yn ein Pentref Digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.